Thirrje për dorëzimin e ofertave (THDO) – Komuna Dibër

5


Thirrje për dorëzimin e ofertave (THDO)

REPUBLIKA E MAQEDONISË  SË VERIT

PROJEKTI I DYTË PËR
PËRMIRËSIM TË SHËRBIMEVE KOMUNALE (MSIP2
)

MSIP2-NCB -041-2022

1. Kjo Thirrje
për Oferta ndjek  Njoftimin e
përgjithshëm pë  prokurime, për këtë
Projekt, të botuar në numrin e UN Development Business, nr. WB3498-08 / 16,
datë 4 gusht 2016 (botim i shtypur) dhe botuar në mënyrë elektronike më 4 gusht
2016.

2. Republika e
Maqedonisë së Veriut ka marrë kredi nga Banka Ndërkombëtare për Rindërtim dhe
Zhvillim për Projektin për Përmirësimin e Shërbimeve Komunale dhe ka për qëllim
që një pjesë të mjeteve të marra nga kjo kredi të shfrytëzojë për pagesë sipas
kontratës për prokurim të mallrave – “Furnizimi
i mjetit të specializuar për transportin e mbeturinave komunale”,
MSIP2-NCB
-041-2022.

3. Komuna e
Dibrës fton ofertuesit përkatës dhe të kualifikuar që të dorëzojnë oferta të
mbyllura për prokurimin dhe transportin e:

Furnizimi i mjetit të specializuar për transportin e mbeturinave
komunale”

4. Ofertimi do
të kryhet nëpërmjet procedurave të Tenderit Konkurrues Kombëtar (NCB) siç
specifikohet në Udhëzimet e Bankës Botërore: Prokurimi i Huave të IBRD dhe
Kredive të IDA (Janar 2011) dhe është i hapur  për të gjithë 
Ofertuesit nga vendet e kualifikuara siç përcaktohet në dokumentacionin
e tenderit.

5. Ofertuesit e interesuar mund të
marrin informacion shtesë dhe të kqyrë dokumentacionin e tenderit në adresën e
deklaruar nga ora 8:00-16:00 jo më vonë se 03. 10.2022,

Adresa : Rruga Shtator 8-mi nr. 72,    kati 2, zyre nr.309, në objektin e komunës,..

Qyteti: Dibër

Numri postal: 1250

Telefon: 046831196, 070241369

Posta elektronike:
dibra@dibra.gov.mk

6. Ofertuesit e
interesuar mund të blejnë dokumentacionin e plotë të tenderit në gjuhën maqedonase pasi të dorëzojnë një
aplikim me shkrim në adresën e dhënë më poshtë:

Komuna e Dibrës,

Lënda : “Furnizimi i mjetit të specializuar për transportin e mbeturinave
komunale, “

Adresa: rr. “8 Shtatori” nr. 72, 1250 Dibër, përdhese – objekti i komunës së
Dibrës, zyra – arkivi.

Numri  postar: 1250,
Republika e Maqedonisë së Veriut

dhe pas pagesës së tarifës së
pakthyeshme prej 3.000,00 MKD.

a.) Për pagesa në denarë – numri i
llogarisë

Banka: Banka Popullore e Republikës së Maqedonisë

Numri i llogarisë: 100000000063095

Llogaria e shfrytëzuesit buxhetor: 718014030463016 – Buxheti i komunës
së Dibrës

shifra e të ardhurave: 724125 00

7. Dokumentacioni i tenderit mund
të merret direkt nga Komuna e Dibrës duke dorëzuar një kërkesë me shkrim dhe
duke bashkangjitur vërtetimin e pagesës për marjen e dokumentacionit të
tenderit ose me postë elektronike.

Ofertat duhet të dorëzohen në
adresën e mëposhtme: Komuna e Dibrës,

Tema: “: Furnizimi i mjetit të specializuar për transportin e mbeturinave komunale,

Adresa: rr. “8 Shtatori” nr. 72, 1250 Dibër,

Arkivi i Komunës së Dibrës,

Kodi postar: 1250,

Republika e Maqedonisë së Veriut,

        jo më vonë se: 21.10. 2022 ora 13:00

Të gjitha ofertat duhet të
shoqërohen me një garanci oferte jo më pak se: 120.000,00 MKD 

        Ofertat e vonuara do
të refuzohen. Ofertat do të hapen në prani të përfaqësuesve të ofertuesve të
cilët do të vendosin të marrin pjesë në adresën e mëposhtme:

Adresa: rr. “8 Shtatori” nr. 72, kati 1, administrate e madhe, Dibër,

Numri  postar: 1250,

Republika e Maqedonisë së Veriut,

                          në: 21.10. 2022 ora 13:15

Komuna Dibër / Kryatar Hekuran Duka

Nr. 10-32/92                                                                                       19.09.2022                                                                                                 Huazuar nga