Prej sot fillon realizimi i planifikur për rikonstruimin dhe përmirsimin e ndriç…

44

 

 

Prej sot fillon realizimi i planifikur për rikonstruimin dhe përmirsimin e ndriçimit publik në Dibër dhe pjesët rurale të komunës (Mogorçë, Kosovrast, Xhepishtë/Otishan). Puna do të kryhet sipas dinamikës së paraparë.

Од денес, почнува планираната активност за реконструкција и подобрување на уличното осветлување во Дњбар и руралните делови на општината (Могорче, Косовраст, Џепиште / Отишан). Работата ќе се одвива според предвидената динамика.

 

May be an image of outdoorsMay be an image of skyMay be an image of outdoors and treeMay be an image of sky and tree

Huazuar nga faqja e FB Komuna Dibër